Arvot

Arvot kertovat, millaisia asioita yhteisössä pidetään tärkeänä ja mihin toiminnalla pyritään. Penkereen Speksin arvoista puhuttaessa, puhutaan orgaanisen yhteisön arvoista, jotka ovat muotoutuneet ajan kanssa ja jotka elävät ajan kuluessa.

Määritellyt arvot kuvaavat tämän hetkisen speksimme agendaa. Ne on mietitty sen historiatietämyksen valossa, millaisia asioita Penkereen Speksissä on pidetty arvossa jo vuosia ja millaisten arvojen suuntaisesti toimintaa on tahdottu kehittää pitkällä tähtäimellä myös tulevaisuustarpeita ajatellen. Näin ollen toiminnan pohjan uskotaan pysyvän vielä tulevinakin vuosina alla olevien arvojen mukaisina.

Nämä arvot antavat suuntaviivoja esimerkiksi hallituksen, tuottajien, ohjaajien ja muiden tiimivastaavien toiminnalle, ja ne on laadittu avoimessa keskustelussa yhteisön mielipiteitä ja näkemystä kuunnellen.

Improvisaatio ja heittäytyminen

Arvo toteutuu muun muassa seuraavin tavoin:
Penkereen Speksissä ei ole suunniteltuja omstartteja. Myös kaikki Penkereen Speksin omstart-biisit ovat aidosti improvisoituja kaikilta osin. Yhteisö kannustaa heittäytymään, mutta kenenkään ei vaadita olevan imrovisaatioekspertti päästäkseen mukaan.

Yhteisön ja yksilön kasvu ja kehitys

Arvo toteutuu muun muassa seuraavin tavoin:
Penkereen Speksi tarjoaa tekijöilleen mahdollisuuksia oppia ja kasvaa. Tiimivastaavilla on kuitenkin oikeus päättää oman tiiminsä hakukriteerit, jolloin tämä ei tarkoita sitä, että kaikki on päästettävä mukaan vain jotta tarjottaisi oppimismahdollisuuksia, mikäli muut valintakriteerit eivät täyty. Yhteisö pyrkii kehittämään toimintaansa vuosi vuodelta, edellisistä vuosista oppien. Kasvua yritetään saada esimerkiksi näkyvyyden kasvulla, ei välttämättä kasvattamalla työryhmän kokoa vaikeasti hallittavaan kokoon.

Yhteisöllisyys

Arvo toteutuu muun muassa seuraavin tavoin:
Penkereen Speksi haluaa tarjota yhteisön, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Speksissämme panostetaan tiimien sisäiseen ja koko työryhmän väliseen ryhmäytymiseen.

Yhdenvertaisuus

Arvo toteutuu muun muassa seuraavin tavoin:
Rekrytoinneissa pyritään noudattamaan yhdenvertaisia periaatteita. Penkereen Speksissä arvostetaan ja tuodaan positiivisesti esille kaikkien tiimien tekemää työtä. Penkereen Speksin tilaisuuksissa pyritään ihmisarvoa ja erilaisuutta kunnioittavaan käytökseen, eikä suvaita häirintää.

Yleisön arvostus

Arvo toteutuu muun muassa seuraavin tavoin:
Penkereen Speksi pyrkii oman teatteriformaattinsa konseptissa korkeatasoiseen lopputulokseen. Penkereen Speksissä panostetaan yleisön lämpimään vastaanottamiseen heidän saapuessaan esityksiin.